Infantil Fem B

Plantilla

Ainara Banda Infantil Fem B
#12 Arancha Defensa Infantil Fem B
Claudia Delantera Infantil Fem B
Daniela Defensa Infantil Fem B
Elisa Banda Infantil Fem B
Jimena Mediocentro Infantil Fem B
Luna Defensa Infantil Fem B
#1 Noa Portera Infantil Fem B
Paula Mediocentro Infantil Fem B
Raquel Delantera Infantil Fem B
#5 Rocío Banda Infantil Fem B
Sofía Defensa Infantil Fem B
Zaineb Defensa Infantil Fem B

Cuerpo Técnico

Raquel Entrenador Infantil Fem B

Competición(es)